L’Associació Balear d’Atenció Primerenca és una associació creada l’any 2007 per un conjunt de professionals de diferents disciplines que treballen a l’àmbit de l’Atenció Primerenca.

El seu objectiu és impulsar l’Atenció Primerenca a les Illes Balears, i oferir als professionals d’aquest àmbit un fòrum de discussió, comunicació i informació.

MISSIÓ: Punt de trobada dels professionals d’Atenció Primerenca de les Illes Balears.

VISIÓ: Arribar a ser una entitat referent dins aquest camp més enllà de les Illes Balears.

FILOSOFIA: Família. Infantesa.  Empatia.  Comprensió.  Solidaritat.  Col·laboració. Gratuïtat.

DESTINATARIS DE L'ATENCIÓ PRIMERENCA

_R9B1521www (1) (2)

Els destinataris de l’Atenció Primerenca són els/les nins/es amb una edat compresa entre 0 i 6 anys que presenten trastorns en el seu desenvolupament o tenen risc de patir-los.

Seguint un model biopsicosocial, es pretén que aquests nins/es  rebin des del vessant preventiu i assistencial el suport necessari per potenciar les seves capacitats de desenvolupament i benestar, possibilitant de la forma més completa la seva integració a l’entorn familiar, escolar i social, així com la seva autonomia personal.

La tasca assistencial, realitzada pels professionals dels equips interdisciplinaris va dirigida als/ a les nins/es i al seu entorn familiar, educatiu i social.

L’Atenció Primerenca permet considerar els/les nins/es en diferents dimensions del seu creixement tenint en compte aspectes de caire afectiu, relacional, intel·lectual i motriu. La tasca assistencial no es limita al dèficit específic sinó que s’obri a una concepció àmplia d’intervenció que té en compte la globalitat del/de la nin/a.