ESTATUTS DE L´ASSOCIACIÓ BALEAR D´ATENCIÓ PRIMERENCA (ABAP) , adaptats a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002)

Capítol I

Denominació, finalitats i domicili

Article 1

Amb la denominació Associació Balear d´Atenció Primerenca (ABAP), es constitueix a Palma de Mallorca l’associació, que a l’empara de l’article 22 de la Constitució, ha de regular les seves activitats d’acord amb la Llei 1/2002, del 22 de març, i els seus estatuts. L’associació té una durada indefinida.

Article 2

Les finalitats de l’associació són:

1. Estudiar i promoure les actuacions oportunes, per tal de situar als nins i les nines susceptibles d’Atenció Primerenca com a membre de fet i ple dret  de la societat.

2. Promoure a tots els nivells la prevenció i el tractament en el camp de l´Atenció Primerenca, potenciant totes aquelles activitats  que es desenvolupin i totes aquelles que es puguin desenvolupar en un futur

3. Defensar  i promoure la formació professional permanent dels professionals de l´Atenció Primerenca.

4. Contribuir i promoure la investigació psicològica, pedagògica, mèdica i sociològica en aquest sector.

5. Aconseguir una sensibilització social  sobre la necessitat de l´Atenció Primerenca que contribueixi a la seva plena acceptació.

6. Potenciar la coordinació entre els professionals per tal de perfeccionar la nostra tasca que es realitza dins la Comunitat de les Illes Balears.

7. Defensar els drets i interessos lícits dels associats.

8. Informar i orientar professionalment els associats.

9. Participar en l’elaboració de plans i projectes relatius a l´àrea de l´Atenció Primerenca de la Comunitat de les Illes Balears.

10. Per al compliment de la seva finalitat social, podrà coordinar la seva actuació amb totes les federacions, associacions,  col.legis professionals, etc. que persegueixin les mateixes o similars finalitats. Per tant, també es podrà federar amb altres federacions d´àmbit provincial o nacional previ acord favorable de la seva Assamblea General adoptat en sessió extraordinària.

*L´enumeració d´aquestes finalitats que han estat citades, no suposa cap límit a la tasca de l´Associació, ni tampoc cap prioritat per alguna d´elles, ja que no és exhaustiva, sinó simplement enunciativa de les que, en cada moment, pot portar a terme l´Associació, que utilitzarà tots els mitjans  legals al seu  abast per a complir les seves finalitats.

Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents:

1. Reunions

2. Cursos

3. Conferències

4. Jornades, congressos o simpòsiums

En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.

Article 3

El domicili de l’associació s’estableix a Palma de Mallorca i radica al carrer Soldado Soberats Antolí, núm. 3 baixos (07010), el qual es pot modificar mitjançant acord de la Junta Directiva.

L’àmbit d’actuació de l’associació se circumscriu a les Illes Balears

Capítol 2

El membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones de més de 18 anys, que tenguin una professió de l´àmbit sanitari, social o educatiu relacionada amb l´Atenció Primerenca, i que lliure i voluntàriament, tenguin interès  en el desenvolupament de l´associació i acceptant els principis següents:

 1. Acceptar que l´Atenció Primerenca és el conjunt  d´intervencions , dirigides a la població infantil de 0-6 anys, a la família i al seu entorn, que tenen per objectiu donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nins amb trastorns en el seu desenvolupament o que tenguin risc de patir-los. Les citades intervencions, que han de considerar la globalitat de l´infant, han de ser planificades per un equip de professionals d´orientació inter. o transdisciplinar.
 2. Acceptar plenament els postulats següents com a principis de l´Atenció Primerenca:
  1. Promoure models de criança, educatius i relacionals coherents i estables, cercant la col.laboració de la família.
  2. Gratuïtat, universalitat i igualtat d´oportunitats, així com responsabilitat pública.
  3. Interdisciplinaritat i alta qualificació professional.
  4. Coordinació.
  5. Descentralització.
  6. Sectorització.

Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual n’ha de prendre una decisió en la primera reunió que tingui lloc i l’ha de comunicar en la propera sessió de l’Assemblea General.

Article 5

Els drets dels membres de l’associació són:

1. Assistir amb veu i vot a les sessions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l’Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.

7. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

8. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

9. Formar part dels grups de treball.

10. Posseir un exemplar dels Estatuts.

Article 6

Els deures dels membres de l’associació són:

1. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries.

2. Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per dur-los a terme.

3. Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin.

4. Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l’associació.

Article 7

Les causes de baixa a l’associació són:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

4. Per conducta incorrecta, per desprestigiar l´Associació amb fets o paraules que pertorbin greument els actes organitzats per la mateixa i la normal convivència entre els associats.

Capítol III

Assemblea General

Article 8

1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable i en igualtat absoluta

2. Els membres de l’associació, reunits en sessió de l’Assemblea General legalment constituïda, han de decidir per majoria els assumptes que siguin competència de l’Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

a. Modificar els Estatuts de l’associació.

b. Adoptar els acords relatius a la representació legal, la gestió i la defensa dels interessos dels seus membres.

c. Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.

d. Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual de les activitats.

e. Elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los (en cas que cometin alguna falta) i substituir-los.

f. Establir les línies generals d’actuació que permetin complir les finalitats de l’associació.

g. Fixar les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

h. Dissoldre i liquidar l’associació.

La relació de facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10

1. L’Assemblea General s’ha de reunir en sessió ordinària com a mínim 1 dins del primer trimestre  de l´any.

2. L’Assemblea General s’ha de reunir amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l’associació que representi, pel cap baix, un deu per cent de la totalitat; en aquest últim cas, ho ha de fer dins un període no superior a 20 dies.

Article 11

1. La convocatòria de les sessions de l’Assemblea General, tant les ordinàries com les extraordinàries, s’ha de fer per escrit. Els anuncis de la convocatòria s’han de col·locar en els llocs que es determinin, amb una antelació mínima de 30 dies. La convocatòria s’ha d’adreçar també individualment a tots els membres. La convocatòria ha d’especificar el dia, l’hora i el lloc de reunió, com també l’ordre del dia. S’han d’incloure preceptivament en l’ordre del dia de la sessió de l’Assemblea General les qüestions que susciti cada grup de treball, sempre que prèviament s’hagin comunicat a la Junta Directiva.

2. Les sessions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, el substitueixen, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta Directiva. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

3. El secretari ha d’aixecar acta de cada sessió de l’Assemblea General, en la qual s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior a fi d’aprovar-la o de presentar-hi esmenes. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació han d’estar a disposició dels associats al local social.

Article 12

La sessió de l’Assemblea General queda vàlidament constituïda en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim de 1/3 dels associats presents o representats.

Queda vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de associats presents o representats. La segona convocatòria s’ha de fer mitja hora després de la primera i al mateix lloc, i s’ha d’haver anunciat amb la primera.

Article 13

1. A les sessions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

2. Els acords s’han de prendre per majoria simple de vots dels presents.

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una d’existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts (2/3) dels assistents, tant en la primera convocatòria com en la segona. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, s’ha de fer per acord de la majoria relativa dels associats presents i representats.

4. . En cas de no poder assistir a una Assamblea General, els socis podran votar per escrit, avisant amb 4 dies d’ antelació i emplenant el document corresponent,

Capítol IV

La Junta Directiva

Article 14

1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que està formada per :

a. el/la president/a

b. el/la vicepresident/a

c. el/la secretari/ària

d. el/la tresorer/a

e. els/les vocals (un mínim de cap i un màxim de 10).

2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva s’ha de fer per votació de l’Assemblea General.

3. Exercir el càrrec és gratuït; tot i que no queda exclosa l´opció de retribucions als càrrecs de la Junta directiva si així es decidís en Assamblea General.

*La primera Junta directiva serà de caràcter provisional amb la finalitat de constituir l´Associació; tendrà vigència fins a la celebració de la primera Assamblea General en que es repetiran les votacions i es constituirà la junta definitiva.

Article 15

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:

a. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.

b. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

c. Baixa com a membre de l’associació.

d. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13è, punt 3r dels Estatuts.

3. El president no es podrà presentar a més de 3 convocatòries seguides, llevat que no hi hagi més candidats disposats a assumir aquest càrrec.

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

a. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions que prengui l’Assembla General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta estableixi.

b. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

e. Establir les sessions de l’Assemblea General i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.

h. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

i. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

j. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups de treball projectin dur a terme.

k. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’han d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

l. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

1. Subvencions o altres ajuts.

2. L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

m. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit, o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.

n. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i informar-ne a la primera Assemblea General.

o. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

1. La Junta Directiva, els membres de la qual ha de convocar prèviament el president o la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a un trimestre.

2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan ho estableixi amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licitin 2 dels membres que la componen.

Article 18

1. La sessió de la Junta Directiva queda vàlidament constituïda si els membres han estat convocats amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

2. Els membre de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les sessions que s’estableixin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o de les persones que el substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva ha de prendre els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços (2/3) dels seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o més mandataris per exercir la funció que la Junta els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes. En iniciar-se cada sessió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol 5

El/la president/a i el/la vicepresident/a de l’associació

Article 21

1. El/la president/a de l’associació també és el/la president/a de la Junta Directiva.

2. Les funcions pròpies del/de la president/a són:

a. La direcció i representació legal de l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b. La presidència i la direcció dels debats, tant de les sessions l’Assemblea General com de les de la Junta Directiva.

c. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d. Establir la convocatòria de les sessions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

e. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

f. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea General i la Junta Directiva.

3. El/la vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre, han de substituir el/la president/a en cas d’absència o malaltia.

Capítol 6

El/la tresorer/a i el/la secretari/ària

Article 22

El/la tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Ha de portar un llibre de caixa. Ha de signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Ha de pagar les factures que aprovi la Junta Directiva, les quals ha de visar prèviament el president. Ha d’ingressar el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

El/la secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de associats.

Capítol 7

Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-lo, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i han d’explicar les activitats que s’han proposat dur a terme. La Junta Directiva n’ha d’aprovar la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual pot constituir directament comissions o grups de treball sempre que compti amb el suport d’un grup mínim de dos associats. La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball. Un cop al mes l’encarregat ha de presentar a la Junta un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol 8

El règim econòmic

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

a. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.

b. Les subvencions oficials o particulars.

c. Les donacions, herències o llegats.

d. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi oberts en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del/de la president/a, el/la vicepresident/a, el/la tresorer/a, el/la secretari/ària i un/a vocal. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues signatures, de les quals una ha de ser necessàriament la del/de la tresorer/a o el/la president/a.

Capítol 9

La dissolució

Article 30

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquesta finalitat.

Article 31

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la finalitat dels béns i drets de l’associació com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat benèfica o associació sense ànim de lucre que designi l’Assemblea General. (1)

5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.