EDU

A l’ABAP tenim com a objectius les següents actuacions:

  • Estudiar i promoure les actuacions oportunes, per tal de situar als nins i les nines susceptibles d´Atenció Primerenca com a membre de fet i ple dret  de la societat.
  • Promoure a tots els nivells la prevenció i el tractament en el camp de l´Atenció Primerenca, potenciant totes aquelles activitats  que es desenvolupin i totes aquelles que es puguin desenvolupar en un futur
  • Defensar  i promoure la formació professional permanent dels professionals de l’Atenció Primerenca.
  • Contribuir i promoure la investigació a l’àmbit  cognitiu, motriu, comunicatiu i social en aquest sector.
  • Aconseguir una sensibilització social  sobre la necessitat de l’Atenció Primerenca que contribueixi a la seva plena acceptació.
  • Potenciar la coordinació entre els professionals per tal de perfeccionar la nostra tasca que es realitza dins la Comunitat de les Illes Balears.
  • Defensar els drets i interessos lícits dels associats.
  • Informar i orientar professionalment els associats.
  • Participar en l’elaboració de plans i projectes relatius a l’àrea de l’Atenció Primerenca de la Comunitat de les Illes Balears.
  • Per al compliment de la seva finalitat social, ABAP podrà coordinar la seva actuació amb totes les federacions, associacions,  col·legis professionals, etc. que persegueixin les mateixes o similars finalitats. Per tant, també es podrà federar amb altres federacions d’àmbit provincial o nacional previ acord favorable de la seva Assemblea General adoptat en sessió extraordinària.
LLUIS